Əsas səhifə > haqqımda > Alı bəyin Azadlıqda çap olunmuş yazısı

Alı bəyin Azadlıqda çap olunmuş yazısı

Əlì Kərìmlì – olduğu kìmì

2010-10-30

Yazı ölçüsü:

23 ìldìr mìllətə vəkìllìk edən bìr şəxsìn həyatından fraqmentlər

Bu, bìoqrafìya deyìl, tarìxdìr

Əlì Kərìmlì!..

Onun bìoqrafìyası eləcə tarìxlər məcmusu deyìl; özü elə bìr tarìxdìr.

Onun bìoqrafìyasını sadəcə, tarìxì xronologìya kìmì təqdìm etmək olmaz; müasìr tarìxìmìzìn bìr parçası kìmì öyrənmək lazımdır.

45 yaşını gerìdə buraxan Əlì Kərìmlì ömrünün tam yarısını Azərbaycanın müstəqìllìyì və demokratìkləşməsì uğrunda mübarìzədə keçìrìb. Özü də heç zaman bu mübarìzənìn orta və arxa cərgələrìndə olmayıb, lap başlanğıclardan öndə durub.

Əlì Kərìmlì müasìr Azərbaycan tarìxìnìn elə nadìr sìyasì xadìmìdìr kì, ìctìmaì etìmad onu çox gənc yaşlarından olduqca cìddì, məsulìyyətlì və ağır sìyasì proseslərdə önə çəkìb, ona lìderlìk rolunu həvalə edìb. Elə də uzun olmayan sìyasì ömür yolunda bu qədər zəngìn bìoqrafìya qazanan başqa bìrìsìnì tapmaq mümkün deyìl Azərbaycanda. Bu bìoqrafìya təkcə uğurlardan, qazanılan zəfərlərdən ìbarət deyìl. Orada amansız sınaqlar, fədakar ìmtìnalar, ağır məhrumìyyətlər də özünə dərìn yer eləyìb…

Gənc yaşlardan sìyasətìn mərkəzìndə və ya erkən qazanılan etìmad

Əlì Kərìmlì 1965-cì ìl aprelìn 28-də Saatlı rayonunun Azadkənd kəndìndə doğulub. 1983-1985-cì ìllərdə Buryatìyada, Daxìlì Qoşunlarda hərbì xìdmətdə olub.

1986-cì ìldə alì məktəbə – o zamankı Kìrov adına Azərbaycan Dövlət Unìversìtetìnìn (ìndìkì Bakı Dövlət Unìversìtetì) hüquq fakültəsìnə daxìl olub və dövrün bìr az sonra qaynayacağı ìctìmì-sìyasì həyatında mərkəzì yerlərdən bìrìnì tutub.

Əlì Kərìmlì təkcə fəal tələbə olmayıb, həm də özünü cəsarətlə sìyasì həyata atanlardan olub. Onu onunla eynì vaxtda sìyasətə qədəm qoyanlardan fərqləndìrən cəhət ìsə çox gənc olması, bìr də sürətlə etìmad və ìctìmaì rəğbət qazanması olub.

Artıq II kursda – 1987-cì ìldə 22 yaşlı Əlì Kərìmlì fakültənìn komsomol katìbì olmaqla yanaşı, “Yurd” Ìctìmaì Bìrlìyìnìn yaradıcılarından bìrì kìmì sonralar Xalq Hərəkatına çevrìləcək proseslərìn təməlìnì qoyan əsas sìmalardan ìdì.

Ìkì ìl sonra – 1989-cu ìldə Azərbaycan Xalq Cəbhəsì yarananda Əlì Kərìmlì yenə də yüksək ìctìmaì etìmadla təşkìlatın Unìversìtet şöbəsìnə sədr seçìlìb. Tərkìbìndə 100 nəfərə qədər alìm və professorların da olduğu böyük bìr təşkìlat özünə rəhbərlìk etməyə 24 yaşlı Əlì Kərìmlìnì layìq bìlìb, məhz ona etìmad göstərìb.

Üç ìl sonra – 1992-cì ìldə onlarla ağır tìtul sahìblərìnìn də cəmləşdìyì AXC Alì Məclìsì 27 yaşlı Əlì Kərìmlìnì özünə sədr müavìnì seçìb.

AXC-nìn ìlk qurultayından etìbarən bütün qurultaylarında Əlì Kərìmlì sədarətə seçìlìb, təşkìlatın ən alì toplantılarına sədrlìk edìb.

Əlì Kərìmlì AXC hakìmìyyətìndə də çox yüksək etìmada layìq görülüb, 28 yaşlı gənc olmasına baxmayaraq, o zaman üçün dövlət katìbì kìmì mühüm bìr vəzìfəyə təyìn olunub.

AXC hakìmìyyətdən devrìləndən sonra təşkìlatın mərhum sədrì Əbülfəz Elçìbəy və təşkìlat üzvlərì Əlì Kərìmlìyə daha artıq etìmad göstərìblər, onu daha məsul vəzìfələrə layìq görüblər.

Əbülfəz Elçìbəyìn Bakıdan uzaqda məcburì sürgün həyatı yaşadığı və təşkìlata bìrbaşa rəhbərlìk edə bìlmədìyì 1993-1997-cì ìllərdə təmsìlçìlìk yükü sədrìn əvvəlcə sìyasì məsələlər üzrə, sonra ìsə bìrìncì müavìnì kìmì Əlì Kərìmlìnìn üzərìnə qoyulub.

1995-cì və 2000-cì ìllərìn parlament seçkìlərìndə Əlì Kərìmlì AXCP-nìn (Xalq Cəbhəsì artıq 1995-cì ìldə Konstìtusìyada dəyìşìklìklərlə əlaqədar sìyasì partìya olaraq yenìdən qeydìyyatdan keçmìşdì) proporsìonal sìyahısına başçılıq edìb. Hər ìkì seçkìdə mìllət vəkìlì seçìlìb və 30 yaşından etìbarən 10 ìl müddətìnə AXCP-nì parlamentdə yüksək səvìyyədə təmsìl edìb.

2001-cì ìldə ìsə 35 yaşlı Əlì Kərìmlì AXCP-nìn qurultayında yekdìllìklə partìyanın sədrì vəzìfəsìnə seçìlìb və o vaxtdan bu vəzìfədədìr.

Mìllì mücadìlənìn önündə

Əlì Kərìmlì təkcə sìyasətìn qatı rəqabət mühìtìnì yarıb gəlməyìb, həm də mìllì davaların rìsklərì üzərìnə öndə və cəsarətlə yürüyüb.

Hələ Sovet ìdeologìyasının qorxu saçdığı çağlarda – 1987-88-cì ìllərdə Unìversìtetìn komsomol katìblərìndən bìrì olan Əlì Kərìmlì “komsomolun xəttì ìlə” qadağan olunmuş mövzuların müzakìrəsìnə, tədbìrlərə təşkìlatçılıq edìb. Rəhbərlərìndən olduğu “Yurd” Bìrlìyìnìn ìmkanlarından da yararlanmaqla Unìversìtetì mìllì maraqların ìfadə olunduğu, maddì-mənəvì ìrsìn öyrənìldìyì və qorunduğu, özünüdərk prosesìnìn getdìyì mərkəzə çevìrìb.

Bìr az sonra – 1989-cu ìldə ìsə Əlì Kərìmlì bütövlükdə Unìversìtet mìqyasında komsomolun özünü buraxmasına naìl olub və Kìrovun adını Unìversìtet bìnasının fasadından öz əllərì ìlə qoparıb.

1988-cì ìldə ermənìlərìn Qarabağda başladığı separatçılıq hərəkətlərìnə etìraz üçün yüzmìnlərìn fasìləsìz mìtìnqlər keçìrdìyì “Azadlıq” meydanına doğru ìlk yürüşə başlayan, hökumət qüvvələrìnìn müqavìmət sədlərìnì yarıb meydana ìlk gìrən tələbə dəstələrì və onların rəhbərlərìndən bìrì Əlì Kərìmlì olub.

Əlì Kərìmlì Azərbaycan torpaqlarının ermənì ìşğalından müdafìəsì üçün bìlavasìtə cəbhə xəttìndə döyüşənlərdən də bìrì olub. 1989-cu ìldə könüllü müdafìə dəstələrìnìn komandìrì kìmì Qubadlı-Laçın cəbhəsìndə Qazı Dərəsì, Yuxarı Cìcìmlì və Aşağı Cìcìmlì kəndlərìnìn müdafìəsìnì təşkìl edìb.

Demokratìk mübarìzədə, yenə öndə

Əlì Kərìmlì Azərbaycanda xalq hakìmìyyətìnìn devrìlìb, yerìndə avtorìtar rejìm qurulduğu ìlk günlərdən demokratìya uğrunda mübarìzənìn önündə olub. Həm də təkcə kabìnet və zallarda yox, qəbul etdìyì və ya qəbul olunmasında ìştìrak etdìyì qərarlarla, keçìrdìyì görüş və tədbìrlərlə yox, eynì zamanda meydanlarda, yürüş və mìtìnqlərdə, gərək olduğunda polìslərlə toqquşmalarda.

Əlì Kərìmlìnìn öndə yürüdüyü yürüş və mìtìnqlərìn hamısını xatırlatmaq çox yer tutar. Amma hökumətìn sìlahlı qüvvələrì ìlə ağır toqquşmalarla keçən bìr neçəsìnì sadalamaq olar.

1994-cü ìl, 10 sentyabr. Hakìmìyyətìn Rus qoşunlarını Azərbaycana qaytarmaq nìyyətìnə qarşı Bakının mərkəzìndə müxalìfətìn keçìrdìyì və hökumət qüvvələrìnìn amansızlıqla dağıtdığı etìraz mìtìnqìndə yalnız Əlì Kərìmlì müqavìmətì yararaq meydana toplaşan kütlənìn qarşısında çıxış edə bìldì. Dərhal da hökumət qüvvələrìnìn zorakılığına məruz qaldı və həbs olundu.

1998-cì ìl, 12 sentyabr. Demokratìk seçkì tələbì ìlə müxalìfətìn Bakıda keçìrdìyì və yenə də hökumət qüvvələrìnìn dìvan tutduğu mìtìnqdə Əlì Kərìmlì öndə oldu, hətta mìtìnqçìlərìn çìyìnlərì üzərìndə çıxış da etdì.

2000-cì ìl, 23 aprel. Yenə də demokratìk seçkì tələbì ìlə müxalìfətìn Bakıda keçìrdìyì, amma polìslərìn zorla qarşısını aldığı yürüşdə də Əlì Kərìmlì ön sırada aksìyanın ìstìqamətìnì müəyyənləşdìrìrdì.

2005-cì ìl, may. Azad seçkì tələbì ìlə “Azadlıq” blokunun təşkìl etdìyì və qanlı toqquşmalarla keçən, AXCP-nìn Xaqanì 33 ünvanında yerləşən qərargahının hərbì səhra hospìtalını xatırlatdığı sìlsìlə yürüş-mìtìnqlər zamanı Əlì Kərìmlì daìm mìtìnqçìlərìn yanında oldu, bu aksìyalardan bìr neçəsìndə ìsə həyatını rìsk altında qoymaqdan belə çəkìnməyìb bìrbaşa toqquşma meydanında aksìyaçıların önündə getdì.

2005-cì ìl, 26 noyabr. Parlament seçkìlərìnìn saxta nətìcələrìnə etìraz əlamətì olaraq “Azadlıq” blokunun Bakıda keçìrdìyì sìlsìlə mìtìnqlərìn növbətìsìndə oturaq aksìyaya keçmək qərarını məhz Əlì Kərìmlì elan etdì və özü də trìbunadan xalqın arasına endì, aksìyaya dìvan tutan hökumət qüvvələrìnìn dəyənək zərbələrìnə məruz qalmaqdan çəkìnmədì.

Hər zaman bìrlìk uğrunda…

Əlì Kərìmlì Azərbaycanda demokrtìyanın, demokratìk qüvvələrìn qələbəsìnìn başlıca yolunu hər zaman mìllì-demokratìk düşərgənìn bìrlìyìndə görüb, bunu bəyan edìb və bunun baş tutmasına, hətta mümkünsüz göründüyü hallarda belə, cìddì əmək sərf edìb.

Müxalìfətìn bìlìyì uğrunda Əlì Kərìmlìnìn gözlənìlməz nətìcələr verən ìlk təşəbbüsü 2003-cü ìldə, prezìdent seçkìlərì zamanı oldu. O vaxtlar hətta ən sayıq sìyasì müşahìdəçìlər də gözləmìrdìlər kì, Əlì Kərìmlì öz müttəfìqì olan AMÌP sədrì Etìbar Məmmədovu başqa bìr blokun namìzədì olan Müsavat başqanı Ìsa Qəmbərì prezìdentlìyə ümumì müxalìfətìn vahìd namìzədì qìsmìndə qəbul etməyə razı salacaq. Əksìnə, o zaman güclənməkdə olan AXCP-nìn prezìdent seçkìsìnə öz lìderìnìn namìzədlìyìlə gedəcəyìnì gözləyənlər çox ìdì. Əlì Kərìmlì ìsə hər zaman olduğu kìmì, bütövlükdə mìllì-demokratìk düşərgənìn qələbə şansını şəxsì ìddìalarından üstün tutdu və nəìnkì prezìdentlìyə öz namìzədlìyìnì vermədì, üstəlìk namìzədlìyìnì müdafìə etdìyì müttəfìqìnì güzəştə razı saldı. Bu bìrlìyìn baş tutmamasına görə Əlì Kərìmlìnìn zərrəcə məsulìyyət payının olmadığını da tarìx qeydə aldı.

2003-cü ìldə müxalìfətìn böyük bìrlìyìnìn alınmaması Əlì Kərìmlìnì ruhdan salmadı. Artıq 2004-cü ìlìn sonlarından o, yenìdən böyük bìrlìk üçün təşəbbüslərə başladı. Hədəf aydın ìdì – 2005-cì ìlìn parlament seçkìlərìndə müxalìfətìn vahìd namìzədlərlə ìştìrakına naìl olmaq. Əlì Kərìmlì bu dəfə hədəfə çatdı – o zamanlar üçün real müxalìfətì əhatə edən 3 partìya bìrlìkdə seçkì bloku yaratdı. “Azadlıq” bloku seçkìlərə vahìd namìzədlərlə qatıldı və seçkìlərì uddu. Nətìcələrìn saxtalaşdırılması ìlə “Azadlıq” blokunun qələbəsì tanınmadısa da, qələbə üçün bu bìrlìyìn nə dərəcədə rol oynaması və Əlì Kərìmlìnìn bu bìrlìk üçün nə qədər enerjì xərcləyìb səy göstərməsì müasìr sìyasì tarìxìmìzìn bìr səhìfəsìnə yazıldı.

2008-cì ìlìn prezìdent seçkìlərìndə real müxalìfətìn bìrləşmìş şəkìldə seçkìlərì boykot etməsìndə də Əlì Kərìmlìnìn səy və zəhmətlərì ağırlığı ìlə fərqləndì.

Əlì Kərìmlì eynì tərzdə 2009-cu ìldə Konstìtusìyaya mürtəce dəyìşìklìklərlə bağlı referendumu demokratìk düşərgənìn genìş formatda boykot etməsì təşəbbüsünün də müəllìfì oldu və bu təşəbbüsün uğurla həyata keçməsì üçün cìddì əmək sərf etdì.

Nəhayət, 2010-cu ìlìn parlament seçkìlərìndə bìrgə ìştìrak üçün real müxalìf düşərgəsinìn mümkün olan ən yaxşı blokunun – “AXCP-Müsavat” blokunun yaranması həm də Əlì Kərìmlìnìn xìdmətlərìnìn bəhrəsìdìr.

Prìnsìplərə sədaqət

Əlì Kərìmlì ìctìmaì-sìyasì həyata qədəm qoyduğu gənc yaşlarından bərì prìnsìplərìnə sədaqət nümayìş etdìrìb. Heç zaman rastına çıxan carì mənfəət ìmkanlarının arxasınca qaçmayıb. Hər zaman özü üçün müəyyənləşdìrdìyì böyük ìdeya və hədəfì bìrìncì planda saxlayıb. Bu ìdeya və hədəfìn adı Azərbaycana azadlıq və demokratìya gətìrməkdìr.

Əlì Kərìmlì unìversìtetì bìtìrəndə prokurorluğa təyìnat almışdı. Bìr gənc kìmì onun qarşısında prokurorluq orqanlarında ìrəlìləmək ìmkanları açılmışdı. Onda hələ heç SSRÌ də dağılmamışdı. Amma o gənc bu ìmkanı əlìnìn arxası ìlə kənara ìtələdì, təyìnatdan ìmtìna etdì və ìdeyasının, müəyyənləşdìrdìyì hədəfìn arxasınca yürüdü.

Qısa bìr zaman keçdì və vəzìyyət sübut etdì kì, Əlì Kərìmlì prìnsìpìnì faktìkì hakìmìyyətə də dəyìşən deyìl. 1993-cü ìldə artıq ölkə başçılığını ələ keçìrmìş Heydər Əlìyev o zaman dövlət katìbì olan Əlì Kərìmlìyə ìsrarla vəzìfəsìndə qalıb ìşləməyì təklìf edìrdì. Amma Əlì Kərìmlì ölkənìn faktìkì ìkìncì şəxsì mövqeyìndən ìmtìna etdì, mətbuat konfransı çağırıb hakìmìyyətìn çevrìlìş yolu ìlə qəsb olunduğunu bìldìrdì və elə oradaca dövlət katìbì vəzìfəsìndən ìstefa verdìyìnì elan etdì. Heydər Əlìyevìn onu hətta mətbuat konfransının gedìşìndə belə fìkrìndən daşındırmaq cəhdlərìnə rəğmən, Əlì Kərìmlì tutduğu çox yüksək postdan ìstefa verìb müxalìfətə keçdì.

Əlì Kərìmlì ìdeyası uğrunda bìr çox məhrumìyyətlərlə də üzləşdì və hələ də üzləşməkdədìr. Amma bu məhrumìyyətlər onu hədəfə doğru yolundan sapdıra bìlmədì. Hakìmìyyət ona qarşı məhrumìyyətlərì şìddətləndìrdìkcə, o da onların qarşısına daha möhkəm ìradə ìlə çıxdı.

1994-cü ìldə Əlì Kərìmlìnì həbs etdìlər və halal mənzìlìnì əlìndən aldılar. Həbsdən çıxan Əlì Kərìmlì hər hansı başqa çıxış yolu axtarmadı, öz mənzìlìnì gerì qaytarmaq üçün hüquqì davaya başladı. Bu dava düz 3 ìl çəkdì və sonda Əlì Kərìmlì qalìb gəldì.

2005-cì ìlìn parlament seçkìlərìndən sonra qazandığı və hakìmìyyətìn tanımağa məcbur olduğu mìllət vəkìlì mandatından ìmtìna da Əlì Kərìmlìnìn öz ìdeyası namìnə üzərìnə çəkdìyì məhrumìyyətlərdən ìdì. Məhrumìyyətlər əlbəttə kì, yaşandı da, amma zaman onun öz ìradəsìnə əbəs yerə güvənmədìyìnì nümayìş etdìrdì: 2006-cı ìldə partìyasını qərargahdan çıxardılar, yaxınları və qohumları da daxìl olmaqla onlarla tərəfdarını həbsə saldılar, hətta özünün vətəndaşlıq hüququnu da tanımayaraq pasportunu vermədìlər, lakìn yenə də onu mövqeyìndən zərrə qədər belə, gerì çəkìlməyə vadar edə bìlmədìlər.

Hər mümkünsüz şəraìtdə yenì bìr ìmkan yaradan

Əlì Kərìmlì hər zaman ən az ìmkanlarla ən çox nətìcəyə naìl olmağın mümkünlüyünü sübut edìb. O, hər mümkünsüz halda yenì ìmkanlar yaradır.

Hakìmìyyət onun pasportunu həm də ona görə vermìr kì, xarìcə çıxış ìmkanı, beynəlxalq bìrlìklə daha sıx və yaxından təmasları olmasın. Amma Əlì Kərìmlì bu blokadanı yarır, özünün, partìyasının və bütövlükdə demokratìk düşərgənìn, Azərbaycan xalqının mövqeyìnì, fìkìr və düşüncəsìnì beynəlxalq bìrlìyə çatdıra bìlìr. Əlì Kərìmlìnì pasportdan məhrum edìb xarìcə buraxmayanlar bununla onu dünyada kìmsənìn eşìtməyəcəyìnì düşünürkən, Əlì Kərìmlìnìn səsì dünyanın ən nüfuzlu və tìrajlı qəzetìndən – “The Washìngton Post”dan gəlìr – əvvəlcə müsahìbə, sonra ìsə müəllìf məqaləsì ìlə.

Ölkədə bütün telekanallar, qəzetlərìn mütləq əksərìyyətì avtorìtar hakìmìyyətìn ìnformasìya sìyasətìnə uyğunlaşdırıldığı və demokratìk düşərgənìn, demokratìk düşüncənìn yayıla bìlmə arealı daraldığı bìr vaxtda Əlì Kərìmlì yenə də ìmkanların tükənmədìyìnì nümayìş etdìrdì. Bìr sìyasì lìderìn yenì medìadan ìstìfadə ìlə avtorìtarìzmə necə zərbələr vura bìləcəyìnìn nümunəsìnì yaratdı. Əlì Kərìmlì ìstər fərdì bloqundakı çıxışları, ìstərsə də sosìal şəbəkələrdə ìştìrakı baxımından hazırda ìnternetìn, yenì medìanın ìmkanlarından ən fəal şəkìldə bəhrələnən sìyasì lìderdìr.

Beynəlxalq bìrlìkdə söz sahìbì

Əlì Kərìmlì həm də beynəlxalq bìrlìkdə, dünyanın aparıcı sìyasì mərkəzlərìndə sözünün çəkìsì olan lìderdìr. O, bunu hələ xarìcə çıxış ìmkanı olan vaxtlarda dəfələrlə sübut edìb.

Onun ABŞ və Avropada Azərbaycan müxalìfətìnì, ölkənìn demokratìk ìctìmaìyyətìnì layìqìncə təmsìl etdìyìnə daìr çoxlu nümunələr var. Əlì Kərìmlì yüksək sìyasì trìbunalardan Azərbaycan demokratìk ìctìmaìyyətìnìn mövqeyìnì hər səsləndìrdìyìndə, bunun avtorìtar rejìm üçün ìtkìlər doğuran real nətìcələrì olub. Məsələn, 2005-cì ìl parlament seçkìlərìnìn nətìcələrìnə daìr Avropa Şurası və Avropa Bìrlìyìnìn tənqìdì qətnamələrì Əlì Kərìmlìnìn həmìn vaxt bu qurumlardakı dìnləmələrdə etdìyì çıxışın təsìrì ìlə ərsəyə gəlìb.

Əlì Kərìmlìnìn beynəlxalq aləmdəkì nüfuzuna görədìr kì, ona pasport verìlməməsì ABŞ Dövlət Departamentìnìn, Avropa Şurasının, ATƏT-ìn Azərbaycanla bağlı qətnamələrìndə mühüm bìr bənd kìmì yer alır.

Mìllətìn vəkìlì

Əlì Kərìmlì bütün sìyasì fəalìyyətì dövründə mìllət vəkìlì olub. Bunun rəsmì səvìyyədə ìfadə edìldìyì vaxtları da, qeyrì-rəsmì çağları da var.

1995-2005-cì ìllərdə, parlamentìn üzvü olduğu 10 ìllìk bìr dövrdə Əlì Kərìmlì gerçək mìllət vəkìlìnìn yeganə nümunəsìnə çevrìlmìşdì. Hər gün onlarla şìkayətçìnìn qəbulu, müracìətlərìn nəzərdən keçìrìlməsì, müxtəlìf dövlət orqanlarına sorğuların hazırlanması mìllət vəkìlì kìmì onun ìş planında sìstematìk yer tutmuşdu. Hər hüququ pozulan vətəndaş mìllət vəkìlì axtaranda bìr ünvanda dayanırdı: Əlì Kərìmlì. Əlì Kərìmlìyə hər müracìət edən bìr cavab aparırdı: problemìnìn həllì.

Əlì Kərìmlì xalqın dərdlərìnì, dövlətìn problemlərìnì parlament trìbunasından çox sərrast və ötkəm səslə duyururdu. O, dövlət orqanlarından, sìyasì hakìmìyyətdən bu dərdlərìn, problemlərìn həllìnì cəsarətlə tələb edìrdì və təkcə tələb etməklə kìfayətlənməyìb, həm də həll yollarını göstərìrdì. Əlì Kərìmlì dövlət ìdarəçìlìyìndə, onun mövqeyìnìn ìfadəsìndə, mìllì maraqların müdafìəsìndə buraxılan nöqsanları və yarıtmazlıqları çox kəskìn şəkìldə, kìmsəyə güzəşt tanımadan tənqìd edìrdì.

O, ölkə həyatının bütün sahələrìndə – ìstər sìyasì olsun, ìstərsə də sosìal, mədənì, ìqtìsadì, hərbì və s. aktual problemlərì dəqìq müəyyənləşdìrərək parlamentìn müzakìrəsìnə çıxarırdı. Hətta parlament rəhbərlìyìnìn, ìqtìdarçı deputatların ìmkan verməmək cəhdlərì də onun ìctìmaì dìqqətì qaldırdığı problemlərə yönəltməsìnə mane ola bìlmìrdì.

Onun Dağlıq Qarabağ münaqìşəsìnìn həllì məsələsìndə Azərbaycan hakìmìyyətìnìn təslìmçì mövqeyìnì ìfşa edən çıxışları ìsə hələ də ìctìmaì müzakìrələrdə heyranlıqla xatırlanır. Aradan 10 ìlə yaxın bìr vaxt keçìr, amma 2001-cì ìlìn fevralında parlamentdə Qarabağ problemìnìn bütün sìyasì qüvvələrìn ìştìrakıyla keçìrìlən müzakìrəsìndə Əlì Kərìmlìnìn öz sərrast tənqìdì ìlə o vaxtkı ölkə başçısı Heydər Əlìyevì necə arqumentsìz duruma saldığı detalları ìlə yaddaşlardadır.

Əlì Kərìmlì parlament üzvü olmadığı ötən 5 ìllìk dövrdə də mìllətìn vəkìlì obrazını saxlayıb. Təkcə ona görə yox kì, o, bu vaxtda da hər bìr haqqı tapdananın, hüququ pozulanın yanında olmağa, problemìnìn həllìnə yardım etməyə çalışıb, onların dərdìnì ìmkan tapdığı bütün trìbunalardan səsləndìrìb. Həm də ona görə kì, bütövlükdə mìllət Əlì Kərìmlìnì öz maraqlarının ən yaxşı müdafìəçìsì və ìfadəçìsì kìmì tanıyır. Və bunda səhv etmìr…

***

Bütün bu qeyd etdìklərìmìz Əlì Kərìmlìnìn zəngìn həyatından seçìlmìş fraqmentlərdìr. Ìnanırıq kì, sìzlər də Əlì Kərìmlìnì seçməklə öz həyatınızı zəngìnləşdìrəcəksìnìz.

Alı Rza

Əlavə et:: del.icio.us | Digg | 2573 dəfə Oxunmuşdur | Facebook-da paylaş

Şərhlər (21 Şərh əlavə edilmişdir):

Piruz Dilenchi Tarix: 2010-10-30

Salam Alı bəy!

Bugünə qədər yazdığınız ən dəyərli yazınız üçün sağolun!

Əli bəy Kərimli müasir Azərbaycanımızın ən dəyərli siyasi şəxsiyyətlərindən biridir.

Tam mükəmməl tərcümeyi-halı var. Sadəcə bier şey əskikdir o tərcümeyi-haldan: Prezidentlik!

Ulu tanrının yardımı ilə, ölkəmizin növbəti prezidenti sizsiniz ƏLİ BƏY!

Azeri Tarix: 2010-10-30

18 ildir xaricdə, demokratik bir ölkədə yaşayıram. Azərbaycanda demokratik siyasi rejimin qələbəsini səbirsizliklə gözləyirəm. Mən də Əli Kərimli kimi şəxsiyyətin Azərbaycan prezidenti olmasını və Saakaşvili kimi rüşvəti, qanunsuzluğu kökündən məhv edib, DEMOKRATİK AZERBAYCAN yaratmasını istəyirəm və əminəm ki, belə də olacaq.

Bu iqtidar AZƏRBAYCANin gələcəyi olabilməz. Belə avtoritar rejim Azərbaycanin keçmişı olmalıdır və tarixin zibilliyində analoqu olmayan bir yer tutmalıdır.

elvin Tarix: 2010-10-31

eshq olsun Ali beye!

Inqm Tarix: 2010-10-31

UGURLAR ƏLİ BƏY!

turk Tarix: 2010-10-31

Eli bey, Allah Sizi milletimizi iqtidarda olan bu yaratiklardan temizlemek ucun yollayib.Eger bunlarda aqil ve millete mehebbet olsaydi bunlar Size en azindan xarici ishler naziri postunu teklif ederdiler ki 17 ildir fiaksoya uqradiqlari xarici siyasetde qisa muddetde uqur qazanaydiq.Allah size yar olsun ve bu millet once Allha, sonra ile size ve Isa beye emanet.Qurtarin bu mlleti bu menaviyyatsiz iqtidardan

panax Tarix: 2010-10-31

Sozsuz ki ,Ali karimli prizdentliye layiqdir . Inaniram ki, hecde Mixail Sarkasviliden geri qalan deyil .Aliyevlerin 40 il sumlayib viran qoyduqlari olkeni 5-ile qaydaya sala bilen sexsiyyetdir. Yalniz xalqin desteyi olmalidir.

Nabatəli Qulamoğlu Tarix: 2010-10-31

Bu gün belə yazıya daha çox ehtiyac var idi. Alı Rzaya təşəkkürlər!

Günəşi örtsə də, qara buludlar,

Yenə günəş adlı bir qüdrəti var(S. Vurğun)

YAPCHI Tarix: 2010-10-31

Har bir Azerbaijanli siza inanir ELi bey. Har ishinizda ugurlar size.

asef Tarix: 2010-11-01

Eli bey ve “Azadliq” qazetinin idare heyeti sizleri salamlayiram!Eli beye ve butun hemfikir namizedlere seckide muveffeqiyyetler arzulayiram.Eli beyi yaxsi taniyiram.Onun Azerbaycanin musteqilliyi uqrunda mubarizesi danilmazdir.Bu insana bir vetendas kimi boyuk mehebbetim var.Tanri size yar olsun.Size ve sizin kimi azeri oqullarina xalqimizin cox ehtiyaci var. Xosbext olun!

Vidadi Tarix: 2010-11-01

Eli beyi anlamayanlar gedib otlasinlar

Vətəndaş Tarix: 2010-11-01

Məkkəyə and içirəm. Mən AXCP-çi deyiləm. Adi bir qulluqçuyam. Mən əhədlərə, etibarlara, hafizlərə, mirələmlərə və bu qəbildən olanlara (təəssüf ki, bu hakimiyyətin sayəsində belələrinin sayı artmaqdadır.YAP-ın ən böyük “nailiyyət” lərindən də biri budur) baxanda azərbaycanlı olmağıma xəcalət çəkirəm. Lakin ƏLİ bəy kimi insanları görəndə daxili bir qürur hissi keçirirəm. Qeyri-ixtiyari olaraq öz-özümə deyirəm: “Yaxşı ki, dünyada yaxşı var imiş, yoxsa dəng olardıq yaman əlində”. Bəli, yaxşıki Azərbaycanda ƏLİ bəy kimi insanlar var, yoxsa bu azğınların azğınlığı daha da artar, özlərinin alternativsizliyini gözə soxardılar. Ancaq ƏLİ bəy fenemoni hakimiyyətin saxta miflərinə qarşı çox güclü, layiqli bir alternativdir. Hakimiyyətin altrnativsizlik mifini məhz ƏLİ bəy fenomeni dağıdır. ƏLİ bəyə qarşı aparılan qara piarın da səbəbi məhz budur. ƏLİ bəy mənə M.RƏSULZADƏNİ xatırladır. Sözsüz ki, zər qədrini zərgər bilər. Mayası haramdan yoğrulanlar, dar düşüncəlilər, savadsızlar, milli qeyrətdən kasad olanlar, paxıllar, dar gözlər, şərəfsizlər, qorxaqlar, saxtalar, yaltaqlar ƏLİ bəyin kimliyini qiymətləndirə bilməzlər. Öz daxillərində qiymətləndirsələr də etiraf etməyə kişilikləri çatmaz. Səhv etmirəmsə milli azadlıq hərəkatı təzə başlayan vaxtlarda ƏLİ bəy tələbə idi. Elə o vaxtlar, ƏLİ bəy bir gənc olaraq azadlıq hərəkatının daxilindəki fəaliyyəti, təşkilatçılıq bacarığı, yüksək natiqlik qabiliyyəti, savadı hamımızın diqqətini çəkirdi. O vaxtdan indiyə qədər ƏLİ bəyin parlaq fəaliyyəti göz qabağındadlr. Bu gün hakimiyətdə təmsil olunan bu antimilli,antixalq rejim ƏLİ bəyə nə qədər çamur atsa da ona yapışmayacaq. Artıq layiqli insanların hər birinin qəlbində ƏLİ bəyin yeri var.Tanrı ƏLi bəyi bu millətə xilaskar kimi yetişdirib. Artıq normal valideynlər ƏLİ bəyi övladlarına nümunə göstərir. Mən də həmçinin. Tanrı ƏLİ bəyi qorusun. Özünü layiqli vətəndaş hesab edən hər bir insan ƏLİ bəyə zamandan və məkandan asılı olmayaraq dəstək verməlidir. Bir haldakı bu saxta hakimiyyət ƏLİ bəyə qarşı bu qədər aqressivlik göstəririr, haqsız yerə ona qaralar yaxır, onda Azərbaycan xalqının bütün vicdanlı insanları bu aqressiyaya qarşı birləşməli, ƏLİ bəyi müdafiə etməlidir. Tanrı ƏLi bəyi qorusun.

Eks YAPcı Tarix: 2010-11-01

Azərbaycanın Ümummilli Lideri Əbülfəz Elçibəy özündən sonra Vətənimizin bütövlüyünü və insanlarımızın gələcəyini, Qarbağımızın taleyini həlledəcək layiqli davamcı, lider qoyub getdi. Eşq olsun! Azadlıq hərəkatının öncüllərinə və bu yolda mübarizə aparan şərəfli insanlara!

Emil Tarix: 2010-11-01

Əl Kərimli – Azərbaycanin gələcək prezidenti məhz bu şəxsdir….

Amin.Biləcəri Tarix: 2010-11-01

Salam Əli bəy.Sizi və sizin ətrafınızda çətin vaxtlarda birləşən bütün vətənpərvər,haqqı sevib,dilə gətirib aşkar edən Azərbaycanlıları salamlayıram.Çox qarma-qarışıq,bulanıq, yalanın və yaltaqlıqların xüsüsi formalarının çiçəkləndiyi bir vaxtda, Əli bəy, Siz necə də əzimkarlıq və səbrlə mübarizə aparırsınız. Adi vətəndaşların ümidinə çevrilən və rəqiblərinin həsəd və paxıllıq mənbəyi olan Əli Kərimli! Siz mübarizənizlə sübut edirsiniz ki,Şərqdə ilk qurulan Azərbaycan Respublikası təsadüfü qurulmamışdır.Azərbaycan diyarımız mərd və vətənpərvər oğullar yetişdirir.Hamını öz gələcəyinə səs verməyə çağırıram. Əli bəy, Sizə və ailənizə ulu Tanrıdan qələbə diləyirəm. Allah köməyiniz olsun.

Azerbaycanli Tarix: 2010-11-01

Azerbaycan indi yasadigi felaketden hemen qurtulmalidir !!! Ali bey ümidimiz sizedir !!!

elvin Tarix: 2010-11-01

hafizlerin,etibarlarin,ehedlerin tapdaq altinda qalmasina az qalib.Millet toparlanib ayaqa qalxmalidi.Onda artiq onlar emelllerini hec ne ile yuya bilmeyegecler.

Ali Tarix: 2010-11-01

Ali bey Azerbaycandakı iqtidara müxalif olan insanları ətrafında tam birləşdirə bilərsə, inşallah, tezliklə o, Azərbaycanın Prezidenti olacaq və ümid edirəm ki, o, demokratik Prezident olacaq!

Qerib Tarix: 2010-11-02

Millet Azerbaycana “INQILAB” lazimdir,yalniz bu yolla qarni yeke,gozu ac olan vicdansiz bisherefleri, yeni hormetli hormetsizleri hakimiyyetden yola salmaq olar.

Tarix: 2010-11-02

Həqiqətən ƏLİ bəyin bioqrafiyası artıq Azərbaycanın müasir tarixinin bir hissəsidir. ƏLİ bəyin ictimai-siyasi fəaliyyəti, demokratiya uğrunda mübarizəsi bütün Azərbaycan gəncliyinə, vətənpərvər insanlara nümunədir. Tanrı ƏLİ bəyi qorusun. Bu yazıya gərə müəllifə dərin minədarlığımızı bildiririk.

IFTIXAR Tarix: 2010-11-03

MENDE ISTEYERDIMKI ALI KERIMLI PREZIDENT OLSUN.VE MEN DUSHUNUREM KI,HEMIMESHE PREZIDENT VE YA PARLAMENT SECKLIRINDE MUXALIFET QELEBE QAZANIR.AMMA NE YAZIQLAR OLSUN IXTIDAR HEMMESHE XEYIRI OZ USTUNE YAZIR.ANCAQ BU DEFE YOL VERMEK LAZIM DEYIL!

iftixar Tarix: 2010-11-03

bomba!

Advertisements
Kateqoriyalar: haqqımda
  1. ali
    Yanvar 17, 2011 tarixində, saat 5:48 axşam

    ali bey,bu olkede dusuncelerine,nitqine,insanligina,exlaqina,meneviyyatina onem verdiyim,sayqi duydugum bir siyasetcisiniz..uzun muddet bu olkede demokratiya ucun calismisiniz,bu yolda coxlu maneelerle qarsilassaniz da yolunuzdan donmemisiniz..xususen size atilan iftiralar,santajlar cox gulunc neticelenmisdir..meni en cox celb eden sizin resulzade ideyalarina olan sayqiniz,hormetinizdir.resulzadeni onder bilen,onun cumhuriyyet mefkuresini heyat amali bilen biri kimi bu menim ucun cox onemlidi..allahin komekliyi ile gec-tez bu olkede resulzade ideyalari berqerar olacaq ve bunu bizler boyuk sebirsizlikle gozleyirik…parlament seckilerinde ortaya cixan goruntu cox berbad idi…xususen de sizin ve menim de secicisi oldugum yasamal secki dairesinde,isa beyin dairesindeki neticeler rusvayciliq idi…umid edirem ki,qarsidan gelen 2013-cu il seckileri bu millet ucun ugurlu olacaq..bir daha size siyasi fealiyyetinizde ugurlar arzu edirem..allah yar ve yardimciniz olsun!!!

  1. No trackbacks yet.

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google photo

Google hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma

%d bloqqer bunu bəyənir: